Tag Archives: พลังงานไฟฟ้า

สร้างสรรค์พลังงานไฟฟ้าจากเขื่อน

น้ำเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดสิ้น เมื่อแสงแดดส่องมาบนพื้นโลก น้ำจากทะเลและมหาสมุทรก็จะระเหยเป็นไอน้ำลอยขึ้นสู่เบื้องบนเนื่องจากไอน้ำมีความเบากว่าอากาศ เมื่อไอน้ำลอยสู่เบื้องบนแล้ว จะได้รับความเย็นและกลั่นตัวกลายเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ ลอยจับตัวกันเป็นกลุ่มเฆม เมื่อจับตัวกันมากขึ้นและกระทบความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลก น้ำบนพื้นโลกจะระเหยกลายเป็นไอน้ำอีกเมื่อได้รับความร้อนจากดวงทิตย์ ไอน้ำจะรวมตัวกันเป็นเมฆและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำกระบวนการเช่นนี้ เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรหมุนเวียนต่อเนื่องกันตลอดเวลา เรียกว่า วัฏจักรน้ำทำให้มีน้ำเกิดขึ้นบนผิวโลกอยู่สม่ำเสมอ

น้ำเป็นทรัพยากรอันมีค่าของโลก พื้นผิวโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำอยู่ถึงร้อยละ 70 น้ำเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ และหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาระหว่างผิวโลกและบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง แหล่งน้ำที่อยู่ในที่สูงนั้นมีพลังงานสะสมอยู่มาก เมื่อปล่อยให้ไหลลงมาสู่ที่ต่ำก็สามารถขับเคลื่อนกังหันให้ไปปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานจากน้ำเป็นพลังที่สะอาดเพราะไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วโลกกว่าร้อยละ 20 ผลิตจากพลังงานน้ำ

เราสามารถสร้างเขื่อน หรือที่กักเก็บน้ำไว้ในที่สูง ปล่อยให้น้ำไหลลงมาตามท่อเข้าสู่เครื่องกังหันน้ำผลักดันใบพัดให้กังหันน้ำหมุน เพลาของเครื่องกังหันน้ำที่ต่อเข้ากับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะหมุนตาม เกิดการเหนี่ยวนำขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ อาจผลิตจากเขื่อนขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับใช้ในชุมชนที่ต้องการไฟฟ้าไม่มากนัก จนถึงเขื่อนขนาดใหญ่ดังเช่นเขื่อน ภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ เป็นต้น ซึ่งภายหลังจากที่นำน้ำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังคงสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ เช่น นำไปใช้ในการบริโภค การเกษตร และ การคมนาคม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การสร้างเขื่อนแม้จะสามารถนำพลังงานมาใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่ข้อเสียจากการสร้างเขื่อนซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นั้น ต้องสูญเสียทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมหาศาลทำให้ระบบนิเวศน์เสียความสมดุล นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ซึ่งอาจลุกลามกลายเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรงได้ นอกจากวิธีการสร้างเขื่อนเพื่อนำพลังงานจากน้ำมาใช้ประโยชน์แล้ว ยังมีการนำพลังงานจากน้ำมาใช้โดยวิธีอื่น เช่น อาจทำได้โดยอาศัยพลังงานจากน้ำตก พลังงานจากคลื่นในทะเลมหาสมุทร หรือพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานเหล่านี้ล้วนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามพลังงานเหล่านี้ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์มากนักในเชิงพาณิชย์

Posted in อินเตอร์เน็ต. Tagged with .