Category Archives: ประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าของรถยนต์ทุกคน

การประกันภัยรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าของรถยนต์ทุกคน ทุกคันหรือแม้แต่เจ้าของรถชนิดอื่นๆก็จะต้องจัดทำประกันภัยรถที่เกี่ยวข้องให้กับรถของตนเองเช่นกัน เพราะการจัดทำประกันภัยรถยนต์และการจัดทำประกันภัยรถชนิดต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่มีการบังคับให้เจ้าของรถยนต์และรถอื่นๆทุกคันนั้นจะต้องมีการจัดทำโดยซื้อบริการประกันภัยรถยนต์หรือประกันภัยรถชนิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบริษัทประกันภัยต่างๆที่ได้รับสิทธิชอบธรรมตามกฎหมายในการให้บริการประกันภัยรถยนต์และประกันภัยรถชนิดอื่นๆหรือบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของการประกันภัยรถยนต์และรถชนิดต่างๆโดยรวม ไม่ได้จำเพาะเจาะจงรถชนิดใดเป็นพิเศษ เป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพื่อให้มีบรรทัดฐานในการบริหารจัดการความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติภัยทางรถต่างๆโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีมากที่สุดในประเทศไทย และมีแนวโน้มว่าจะมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยในอนาคต เนื่องจากช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะมีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.๒๕๓๕ นี้ได้เกิดเหตุการณ์อุบัติภัยทางรถขึ้นมากมายและผู้เสียหายที่บาดเจ็บจำนวนมากได้เสียชีวิตลงหลังจากเกิดเหตุ เพราะผู้ก่อเหตุไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งผู้เสียหายและบาดเจ็บหลายๆคนก็ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ ทำให้ต้องเสียชีวิตลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเป็นการสูญเสียที่ไม่สมควรเกิดขึ้นเพราะชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าและควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ก่อน

การประกันภัยรถยนต์นั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกายและอนามัยของบุคคลที่บาดเจ็บจากอุบัติภัยต่างๆทางรถยนต์ (ในกรณีที่รถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติทางรถยนต์นั้นมีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้) โดยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจริงที่เกิดขึ้น (และไม่เกินจำนวนสูงสุดที่มีการกำหนดไว้ตามกฎหมาย) ซึ่งการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลต่างๆนี้จะแบ่งออกเป็นสองช่วงคือจ่ายทันทีเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นและค่าชดเชยความเสียหายหรือค่ารักษาพยาบาลหลังจากมีการพิสูจน์ความผิดเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีที่ผู้ประสบภัยนั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอีกด้วย เพื่อให้ผู้ที่ประสบภัยจากรถได้รับการรักษาพยาบาลจนพ้นขีดอันตรายโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลมากนัก และหากทางฝั่งผู้เสียหายต้องการจะร้องขอเงินชดเชยมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือค่าเสียโอกาสต่างๆ ก็สามารถทำได้โดยการตั้งทนายฟ้องร้องตามกฎหมายได้ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ต่างๆแล้ว

Posted in ประกันภัยรถยนต์. Tagged with , .